podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Målformulering och indikatorer

Inget företag har oändliga resurser och därför måste du prioritera vilka områden du arbetar med.
Sätt mål

Se över de områden där ditt företag har bäst förutsättningar att göra skillnad. Ta med intressenternas perspektiv och er lägesanalys när du bestämmer vilka områden du vill satsa på.

Bryt ned de övergripande målen och formulera om dem till operativa mål utifrån din verksamhet eller olika enheter.

Välj frågor

• Vilka frågor är viktigast för oss? Vad står vi för?
• Vilka frågor är mest angelägna utifrån ett påverkansperspektiv?
• Vilka frågor tycker våra viktigaste intressenter att vi ska arbeta med?
• Vilka frågor har vi bäst förutsättningar/möjligheter att lyckas med?
• Inom vilka områden har vi störst risker (om vi inte arbetar med frågorna)?

När ni identifierat de prioriterade frågorna är det lättare att sätta mål och bestämma vilka aktiviteter som krävs för att nå dit - vad som ska till för att gå från plan till handling. Se till att göra tydligt vad som ska uppnås av vem, när, var och varför. Bestäm redan från start hur ni mäter att ni lyckats och på vilket sätt ni ska göra det.

Det brukar sägas att det som mäts blir gjort. Att mäta resultaten blir därför ett viktigt verktyg för kontroll och för genomförandet av olika åtgärder. Om du har ett företag med anställda behöver dina medarbetare behöver känna till målen och veta hur de ska följa upp dessa för att effektivt integrera hållbarhetsarbetet inom sina funktioner, men också för att bedöma prestation, prioritera och omfördela resurser.

Mål som indikatorer

Tänk på att mål kan i sig fungera som indikatorer. De ska förmedla ett åtagande som antingen en variabel eller ett initiativ.

Målet i sig kan till exempel definiera ett resultat som "Inom tre år ska 100 procent av vår totala energiförbrukning komma från förnyelsebara energikällor", ”45% av våra medarbetare ska vara kvinnor 2020” eller ”Produktlinjen ska vara helt fri från kemiska komponenter 2025”.

I andra fall behövs indikatorer för att mäta hur målet uppnås som i tex "Företaget ska kontinuerligt förbättra säkerheten på arbetsplatserna genom ökad samordning med våra leverantörer".

Viktigt att tänka på:

  • Engagera ledning/medarbetare i arbetet med målformulering
  •  Inkludera perspektiv från intressenter både i och utanför organisationen
  • Utveckla mål med mätetal för era prioriteringar (definitiva eller relativa)
  • Prioritera de viktigaste områdena
  • Koppla målen till verksamhetens nyckelområden
  • Integrera målen för hållbarhetsarbetet i eventuella ledningssystem
  • Utveckla metoder som mäter resultatet över tid

Indikatorer kan se olika ut och struktureras på olika sätt. Det är däremot viktigt att alla är medvetna om varför och på vilket sätt ni mäter. Indikatorer som används för följa upp resultat gentemot hållbarhetsmål kan vara kvalitativa eller kvantitativa beroende mål och syfte. Båda dessa indikatortyper kan anpassas till nivå, affärsenhet eller projekt.

En beskrivande indikator är en kvalitativ indikator av t.ex. hur väl ett företag lever upp till sina ambitioner, till exempel din policy eller uppförandekod. Det hjälper dig och dina intressenter att bedöma ditt företags åtaganden i en specifik hållbarhetsfråga.

Hållbarhetsindikatorer kan utvecklas för ett antal funktioner. De kan exempelvis fungera vägledande för att bedöma alternativ vid inköp, jämföra prestandan hos olika verksamheter och för att se trend över tid.

Ett sätt att strukturera målformulering är att relatera strategi till aktiveter som leder till olika mål i kedja.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.