podcast news play företagaren I media förmån faq

Dyrare förmånsbil 2021

Publicerad 3 dec 2020
Snart blir det dyrare att ha förmånsbil. Här är förändringarna som du som företagare behöver känna till.

Se också: Allt om tjänstebil

Lagom till halvårsskiftet sommaren 2021 kommer schablonberäkningen för förmånsvärde att ändras så att det inte ska bli förmånligare att erbjuda förmånsbil i stället för lön. Det är dock bara en av flera ändringar som är på väg att rullas ut och som påverkar företagare som har bilar i företaget.philip rund.png

− Det är viktigt att sätta sig in i de här förslagen så att man inte åker på en dyr överraskning. Vi vet att Sveriges småföretagare vill ställa om till hållbarare transporter, men effekterna av styrmedlen som är på väg att rullas ut riskerar att få utvecklingen att backa i stället, säger Philip Thunborg, näringspolitisk expert på Företagarna specialiserad på hållbarhet och transportfrågor.

Justerad beräkning av bilförmån

Som en del av den gröna skatteväxlingen kommer schablonberäkningen av bilförmån att justeras från och med den 1 juli 2021. Regeringens förslag innebär att två delbelopp i beräkningsschablonen ändras. Dels det ränterelaterade beloppet. Dels det prisrelaterade beloppet.

Syftet med förändringen av schablonen är att förmånsvärdet ska motsvara kostnaderna för innehavet av en motsvarande privatägd bil (exklusive drivmedel). Ändringen beräknas öka skatteintäkterna med cirka 150 miljoner kronor.

Enligt Finansdepartementets beräkningar får en bil vars förmånsgrundande pris uppgår till 350 000 kronor en ökning av förmånsvärdet med ungefär 34 procent. Det innebär drygt 9 000 kronor mer i skatt för förmånstagaren, vid marginalskatt på 52,2 procent.

Innan Finansdepartementet remitterade promemorian Justerad beräkning av bilförmån den 5 november fanns en farhåga att förändringen skulle slå mot dem som redan har påskrivna avtal om förmånsbilar som normalt löper under 2-3 år. Så blir det inte.

− Av promemorian framgår att förslaget bara påverkar bilmodeller som tas i trafik och blir skattepliktiga för första gången den 1 juli 2021 eller senare, säger Philip Thunborg.

Flera styrmedel samspelar

Övriga delar av schablonberäkningen för förmånsvärde påverkas inte av förslaget om justerad beräkning, men det finns andra förslag som gör det.

Sofia Linder BIL Sweden.png

BIL Sweden har undersökt fyra styrmedelsförändringar som kommer att påverka fordonsmarknaden. Förutom beräkningen av bilförmånen handlar det om att den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar upphör vid årsskiftet, förslaget om att den ursprungliga köparen av en klimatbonusbil från och med 1 januari ska ansvara för att bonusen betalas tillbaka om bilen exporteras inom fem år, samt förändringar i bonus-mals-systemet som träder i kraft 1 april.

− Marknaden för nyregistreringar kommer sannolikt bli ryckig, med ökat antal nyregistreringar innan ett förslag träder i kraft för att sedan dämpas. Förslagen slår med olika styrka och överlappande effekter och skulle som helhet få stor negativ effekt på både totalmarknad och utvecklingen av andelen laddbara bilar, säger BIL Swedens chefekonom Sofia Linder.

Slopad tillfällig nedsättning av förmånsvärdet

Miljöanpassade bilar har sedan 2002 i olika grad haft en nedsättning av förmånsvärdet. Dels i form av en permanent del som innebär att bilens förmånsvärde sätts ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för en jämförbar bensin- eller dieseldriven bil. Dels i form av en tillfällig del som flera gånger förlängts. Den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet är på 40 procent, eller maximalt 10 000 kronor för elbilar, laddhybrider och gasbilar. Den 1 januari kommer den tillfälliga nedsättningen att upphöra.

Den slopade tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet påverkar de cirka 75 000 personer som redan är inne i systemet. Det blir en ökad kostnad för arbetsgivaren och en ökad kostnad för förmånstagaren.

Ändringar i bonus-malus-systemet

Den del av den koldioxidbaserade fordonsbeskattningen som kallas för bonus-malus kommer att ändras den 1 april, enligt ett förslag från regeringen.

Bonusdelen för nollutsläppbilar höjs med 10 000 kronor till 70 000 kronor, men för de flesta laddhybrider sänks bonus på 8 000-10 000 kronor.

Gränsen för när malus tas ut på bensin- och dieseldrivna lätta fordon (personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar) sänks samtidigt som malus i kronor höjs.

Eftersom malusen innebär höjd fordonsskatt och denna är en komponent i schablonberäkningen för förmånsvärde kommer förändringen även att påverka kostnaden för förmånsbilar.

Återbetalningsskyldighet av bonus 

Regeringen vill motverka att svenska klimatbonusbilar säljs vidare utanför landets gränser så att skattemedel går åt till att finansiera våra grannländers omställning till en mer miljövänlig fordonsflotta. Därför föreslår regeringen att den som fått bonus för en sådan bil ska bli återbetalningsskyldig om den avregistreras, i klartext exporteras, inom fem år från köptillfället.

Om en förmånsbil säljs begagnad inom femårsperioden kan alltså företaget bli återbetalningsskyldig för bonusen om en senare ägare exporterar bilen.

Försvårar klimatmålen

Hela 30 procent av nyregistrering är i dag en förmånsbil. Ungefär 300 000 personer beskattas för en förmånsbil. De förändringar som kommer att genomföras inom det närmaste dryga halvåret får därmed stora effekter på bilmarknaden.

− Förmånssystemet, tillsammans med den permanenta nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar och laddhybrider, har blivit en viktig prispressare och bidragit till att fler kunnat köpa laddbara bilar. Det har blivit en viktig inkörsport för elektrifieringen av fordonsflottan, och inte minst för tillgången på begagnatmarknaden, säger Sofia Linder

 Enligt både BIL Swedens och Företagarnas bedömning riskerar förslagen att leda till att färre väljer bilförmån, att företag slutar erbjuda förmåns- eller personalbilar, alternativt förlänger avtalstiderna från dagens tre år. Det i sin tur riskerar att både fördröja omställningen och försvåra möjligheterna att nå transportsektorns klimatmål till 2030.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.