headphones newspaper video-player
Foto: Shutterstock.com

Så överklagar du felaktig jämförelsemånad i korttidsstöd

Företagarna har tagit fram en mall för att göra det enkelt att överklaga beslut om korttidsstöd. Men tänk på att det finns en tidsfrist.
Publicerad 7 apr 2021

Stödet till korttidsarbete omfattar endast de som var anställda vid den så kallade jämförelsemånaden. Tillväxtverkets tolkning av när den infaller har underkänts i domstol, vilket Uppdrag Granskning lyft.

Beslutsdatum ska styra

Enligt en dom i Kammarrätten (mål nr 6189-20) i Stockholm i februari i år är det när Tillväxtverket fattat beslut i ett ärende, inte när ett företag ansökt om stöd som ligger till grund för jämförelsemånad. 

I domen står det att den korrekta jämförelsemånaden i det aktuella fallet ska vara mars 2020 och inte januari 2020 när ansökan lämnades in om stöd från 1 april 2020 till 31 maj 2020. Tillväxtverket fattade beslut den 18 juni 2020.

− Om det här domslutet vinner laga kraft kan det innebära att många företag har fått en felaktigt beslutad jämförelsemånad och därmed också fått avslag om del av stöd eller hela stödet. I vissa fall kan även företaget har fått återbetalningskrav från Tillväxtverket som är felaktiga, säger Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander.

Överklaga Tillväxtverkets beslut 

Tillväxtverket har överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen, som ännu inte meddelat prövningstillstånd. Besked om det lämnas under våren. 

Om kammarrättens dom står sig kan det innebära att en stor mängd företag som fått avslag på grund av jämförelsemånaden kan få stöd. 

− Om du tror att ditt företag fått fel beslut bör du överklaga Tillväxtverkets beslut, säger Lise-Lotte Argulander. 

Företagarnas rekommendation är att överklaga Tillväxtverkets beslut och följa den mall som vi har tagit fram för ändamålet:  Överklaga felaktig jämförelsemånad i korttidsstöd. Observera att det finns en tidsfrist som måste hållas för att besluten ska gå att överklaga. 

− Du som är medlem i Företagarna kan kontakta vår juridiska rådgivning för att få hjälp att fylla i mallen, säger Lise-Lotte Argulander. 

Omprövning kan bli aktuellt

Om tidsfristen löpt ut går det i vissa lägen att begära omprövning av beslut. Det krävs då att myndigheten (Tillväxtverket i detta fall) har tillämpat lagstiftningen felaktigt och att beslutet är uppenbart oriktigt. Om så är fallet kan myndigheten även ompröva tidigare fattade beslut.

− Jag råder de företag som är i den situationen och som är medlemmar i Företagarna att kontakta vår juridiska rådgivning för ytterligare råd i frågan, säger Lise-Lotte Argulander.

För att Tillväxtverket ska kunna ompröva exempelvis jämförelsemånaden krävs det förmodligen att Högsta förvaltningsdomstolen antingen inte meddelar prövningstillstånd – då vinner kammarrättens dom laga kraft, eller att Högsta förvaltningsdomstolen avgör målet så som kammarrätten tolkat lagen. Därför kan det då, vid ett senare tillfälle än nu, löna sig att begära en omprövning av ett beslut. 

Överklagan och omprövning till Tillväxtverket 

Observera att överklagan av beslut skickas till Tillväxtverket som i sin tur ska skicka det vidare till förvaltningsrätten. Samma förfarande gäller vid en omprövning av beslut som är uppenbart oriktigt eller misstänks vara det.

Taggar