headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagarna Mälardalen behandling av dina personuppgifter

Dina uppgifter samlas in för att Företagarna Mälardalen ska kunna hantera anmälan och ditt deltagande i eventet. Dina uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna. Om du lämnat någon känslig personuppgift i rutan Övrigt ska du även skriva att du samtycker till behandling av den uppgiften.

De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, telnr, företag, organisationsnummer, ev. medlemskap i Företagarna, fråga om medföljande gäst, samt namn på gästen och ev. önskan om mer information om medlemskap samt ev. övrigt/specialkost.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

Företagarna Mälardalen tar hjälp i sin hantering av anmälningar m.m. av Företagarna Mälardalen Service AB och Företagarna Sverige Service AB.

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna Mälardalen. Du har även rätt att klaga på Företagarna Mälardalens behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är Företagarna Mälardalen. Föreningen når du på stockholm-malardalen@foretagarna.se.

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr 08 406 17 41.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap