headphones newspaper video-player

Företagarna skeptiska till KD:s utspel om kollektivavtal vid offentlig upphandling

Kristdemokraterna har gått ut med nyheten att de ställer sig bakom ett omförhandlat förslag till krav på villkor enligt kollektivavtal vid offentlig upphandling. Förslaget är en modifierad version av det förslag som regeringen lade fram i höstas, men som röstades ned av riksdagen. Företagarna är fortsatt skeptiska.

- Vi har inte sett det omarbetade lagförslaget, men de förändringar som verkar ha skett för att minska problematiken är i sig välkomna. Att denna typ av krav nu inte kommer att ställas i samma utsträckning, utan endast i större upphandlingar är ett steg i rätt riktning. Men det vore bättre om man inte alls införde regler om att ställa krav på villkor kopplade till specifika kollektivavtal, säger Företagarnas upphandlingsexpert Ulrica Dyrke.

Företagarna kan inte se att EU-rätten kräver denna typ av reglering. Dessutom kommer reglerna komplicera upphandlingsproceduren och försvåra för både upphandlande myndigheter och företag, särskilt små företag utan kollektivavtal. Man måste komma ihåg att det inte bara är de företag som deltar i själva upphandlingarna som berörs, utan även de som agerar som underleverantörer inom ramen för upphandlade kontrakt.

Företagarna vill betona vikten av att systemet måste bli hanterbart för alla de små, seriösa företagen som står utan kollektivavtal.

-          Många av de principiella frågorna om bristande transparens och förutsebarhet, risk för spretig tillämpning och praktiskt krångel förefaller alltjämt aktualiseras med det nya förslaget. Det verkar som att den redan arbetstyngda Upphandlingsmyndigheten kommer att få mycket jobb och stora utmaningar inom detta område, konstaterar Ulrica Dyrke.

Företagarna står givetvis upp för schysta villkor i offentlig upphandling. Vi anser dock att man kan och bör arbeta för schysta villkor på annat sätt, inte minst genom att syna onormalt låga anbud och genom att ha bättre uppföljning under kontraktstiden. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD